Over VvE

De organisatie van een in aparte woningen gesplitst flatgebouw of portiek, appartementen, berust wettelijk bij de Vereniging van Eigenaren. Het bestuur van een dergelijke vereniging ligt bij de administrateur.

Een actief werkende VvE biedt vele voordelen, naast voordelig verzekeren en voorzienbare onderhoudskosten, schept een goede organisatie van de gemeenschappelijke belangen binnen het gebouw zo veel vertrouwen, dat het zich veelal laat vertalen in een hogere waardering van de afzonderlijke woningen. Een goede administratie van de VvE is dus in uw belang.

Vanuit onze ervaring met woningbeheer, onderhoudsplanning, en bestuurlijke en juridische zaken is de stap naar het administreren van VvE's klein en logisch. De VvE-afdeling van ons kantoor heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een zeer professioneel bestuurder van VvE's. Academisch en HBO-gevormde medewerkers in juridische, technische en administratieve disciplines staan borg voor een deskundige aanpak van binnen VvE's voorkomende problemen, die veelal elders duur in te huren specialismen vereisen.

Koeze Vastgoed Management en VvE’s

De naam Koeze is al vanouds een kwaliteitsbegrip in Den Haag en omgeving. Was daar vroeger de, al met huiselijkheid verbonden, naam: “Eigen Haard Koeze", een brandstoffenhandel aan de Loosduinsekade, medio jaren '70 startte Ulrich Koeze de makelaardij in onroerende goederen, onder de naam Koeze makelaardij b.v., en vestigde zich aan de Laan Copes van Cattenburgh. Vanaf het begin bestonden de activiteiten naast de woningmakelaardij uit advisering aan beleggers, administratie van vereniging van eigenaren (VvE's) en het beheer van onroerend goed portefeuilles.

Eind jaren 70 kwam Kerst Koeze de gelederen versterken. Onder zijn leiding zijn de specialismen verder uitgebreid op met name het gebied van vastgoed management, bedrijfsonroerend goed, beleggingen en taxaties van voor het milieu verdachte locaties. Het kantoor verplaatste zich in de loop van de tijd via de Koninginnegracht en de Raamweg naar de huidige vestiging aan de Laan van Meerdervoort 1362 e.e.a. onder de leiding van Kerst Koeze.

Na het afronden van de middelbare school is Martin Koeze, naast zijn studie Bouwkunde aan de TU Delft, parttime toegetreden tot het bedrijf. Onder leiding van zijn vader Kerst Koeze heeft hij zijn eerste stappen in het beheren van VvE’s en onroerend goed gezet. Na een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan in het beheren van VvE’s en onroerend goed portefeuilles is Martin sinds september 2014 fulltime werkzaam. De kernactiviteiten van Martin Koeze bestaan uit het beheren van de onroerend goed portefeuille en het besturen van Vereniging van Eigenaren. Zijn specialisme ligt in bouwtechniek en onderhoud.

Naast kwaliteit geloven we erg in het geven van aandacht voor de klant of wel:

"Klantgericht werken aangevuld met ervaring en deskundigheid."

Het eerste is een van de moeilijkste facetten van dienstverlening. Dit vergt inleving in de wensen van de klant, de juiste aandacht voor de klant en een goede communicatie met de klant. Onze medewerkers hebben de hiervoor benodigde klantgerichte instelling en leveren graag professioneel maatwerk! In die combinatie zijn we er dan ook van overtuigd van: Klassiek Kwaliteitsbesef!

Vanzelf bevelen wij u onze diensten van harte aan. Als samenvattend motief daarvoor geldt dat wij ook verstand hebben van dat wat geadministreerd en bestuurd moet worden: “een onroerend goed complex”. Daardoor kijken wij met meer dan alleen administratieve ogen naar uw onroerend goed en kunnen wij u binnen het administrateurschap enkele, ook voor de individuele leden interessante, voordelen bieden.

Diensten en Tarieven

Hieronder treft u de diensten aan waarvan wij vinden dat ze tot het standaard takenpakket van de VvE administrateur behoren. Deze diensten bieden wij uw VvE derhalve zondermeer aan, indien uw VvE mocht besluiten het beheer uit te besteden aan Koeze Vastgoed Management B.V.

Administratief en Financieel Beheer

 • Uitvoeren van incassomaatregelen in 1e lijn
 • Initiëren en begeleiden van incassomaatregelen in 2e lijn
 • Adviseren bij bestuurlijke zaken
 • De leden, op hun verzoek en voor zover redelijk en billijk, verstrekken van inlichtingen betreffende de vve, een en ander conform het splitsingsreglement
 • Het aansturen van de naleving door de eigenaren en/of -gebruikers van de split­singsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vergadering en het (doen) nemen van (rechts) maatregelen jegens hen die deze bepalingen overtreden c.q. niet naleven
 • Beheren van de geldmiddelen van de vereniging, zoals het op naam van de ver­eniging openen van een bank-/postgirorekening en het administreren van deze rekening(en)
 • Beheren en administreren van het reservefonds, voor zover op grond van het split­singsreglement van toepassing
 • Controleren, administreren en betalen van facturen
 • Controleren en administreren van lopende contracten
 • Organiseren (hieronder valt tevens: de oproep, de volmacht, de presentielijst, de agenda met de bijlagen) en bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering ( en/of een tweede of volgende vergadering), inclusief het opstellen en verzenden van de notulen bin­nen uiterlijk zes weken na de vergadering
 • Aanmelden en afhandelen van schadeclaims bij de verzekeringsmaatschappijen en betrokken instanties
 • Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de vve en deze gegevens bewaren volgens de wettelijke bewaartermijn
 • Opstellen van de financiële jaarstukken, zoals de exploitatierekening, de begro­ting en de balans
 • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht
 • Aanleggen van een register van eigenaren en het administreren van mutaties hierin.
 • Administreren van de stookkosten (indien gemeenschappelijk, exclusief kosten voor afrekening)

Technisch Beheer

 • Afwikkelen van onderhoudsklachten
 • Het doen laten verrichten van klein en dagelijks onderhoud
 • Het aansturen van de opstelling van een MeerjarenOnderhoudsPlan
 • Bewaken en zo nodig doen aanpassen van het MeerjarenOnderhoudsPlan
 • Aanvragen en beoordelen van offerten
 • Administratief begeleiden van werkzaamheden die door derden worden/zijn uitgevoerd en het zo nodig sommeren tot een correcte nako­ming/herstel
 • Voeren van overleg en correspondentie betreffende technische aangelegen­heden
 • Aanbesteden van werkzaamheden behorend tot groot onderhoud
 • Overleg met gemeentelijke en andere instanties betreffende (bouw)technische aangelegenheden en eventuele subsidiemogelijkheden, etc.
 • Administratief beheer van contracten

Eventuele uitbreidingstaken

 • Het opzetten van een MeerjarenOnderhoudsPlan
 • Het opzetten van een MeerjarenFinanciëlePlanning
 • Het verzorgen van meer dan één VVE vergadering per jaar
 • Het optreden als vergadervoorzitter
 • Begeleiding totale renovatie
 • Periodiek overleg met bestuur/TC

Extra werkzaamheden zijn onder meer

 • Het namens de opdrachtgever voeren van rechtszaken
 • Het uitvoeren, begeleiden en controleren van incidenteel grootonderhoud, renovatie, etc. bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanschrijving of renova­tieplan van de gemeente
 • Het uitvoeren van technische inspecties en plaatselijk uitvoeren van controle van verrichte onderhoudswerkzaamheden
 • Het opstellen van onderhoudsplanningen t.b.v. grootonderhoud
 • Het opstellen van een financieel meer jaren onderhoudsplan
 • Het beslechten van geschillen tussen de appartementseigenaren onderling
 • Het namens de gezamenlijke eigenaren aanwezig zijn bij de oplevering van een nieuwbouwcomplex, c.q. een op te leveren uitbreiding aan het complex, alsmede het oplossen van opleveringsgeschillen te dien aangaande
 • Het nemen van maatregelen jegens de vorige bestuurder tot overdracht van alle stukken en bescheiden de VvE betreffende

Tarieven (richtprijzen)*

VvE’s zijn verschillend van aard en kennen diverse structuren. Koeze Vastgoed Management levert graag maatwerk, daarom kennen wij geen standaardtarief. Wij bezoeken het complex, bespreken graag met u de dienstverlening en offreren u hetgeen dat past bij de wensen van uw VvE. Om u toch een beeld te geven van onze tarieven, treft u hieronder richtprijzen aan.

Administratief Financieel &Technisch Beheer (alle prijzen zijn incl. 21% BTW)

 • 2 t/m 6 appartementen: €208,- per appartement per jaar
 • 7 t/m 12 appartementen: €182,- per appartement per jaar
 • 13 t/m 24 appartementen: €172,- per appartement per jaar
 • 25 + appartementen: op aanvraag

Eventuele uitbreidingstaken (alle prijzen zijn incl. 21% BTW)

 • Het opzetten van een MOP €363,- vermeerderd met € 30,- per appartement.
Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerteaanvraag, neem dan gerust contact met ons op

* De tarieven zijn richtprijzen, aan de richtprijzen kunnen geen rechten worden ontbonden.

Modelreglementen

In vrijwel alle splitsingsakten wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. Deze kunt u hieronder downloaden. In uw splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat van toepassing is. Modelreglement en de afwijkingen daarvan in de akte van splitsing vormen samen het reglement van splitsing.

Contact

Voor al uw vragen en (onderhouds)meldingen m.b.t VvE Beheer:

Koeze Vastgoed Management B.V.
Laan van Meerdervoort 1362
2555 CH Den Haag
T: (070) 3689048
E: vve@koeze.nl